Ga naar de inhoud

Anbi status

Stichting Bloedzerieus - ANBI status

U wilt schenken aan een goed doel? Dan zijn er speciale fiscale regels van toepassing.  

Stichting Bloedzerieus is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarbij gelden de volgende fiscale voordelen:

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

 

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Bloedzerieus!
Meer informatie over schenken kunt u vinden op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  of bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543

Gegevens:

Stichting Bloedzerieus

Berkenweg 13/b

9419 TE  Drijber

KvK nummer: 752 499 01
Rekeningnummer: NL10RABO 0343 5453 57

Fiscaal nummer: 8602.07.900

Het bestuur bestaat uit:
Roelie Baron-Amsink,  voorzitter

Wilma Fikkert-Staal, secretaris

Marjan Nijstad- Neutel, penningmeester 

Doelstelling Stichting Bloedzerieus:

De stichting Bloedzerieus is opgezet om geld op te halen voor de stichting Vasculitis. Stichting Bloedzerieus wil in de komende jaren zoveel mogelijk geld ophalen om zo meer onderzoek te generen naar de ziekte Vasculitis, dit is een ernstige auto-immuun ziekte.

Om deze doelstelling te kunnen behalen wil Bloedzerieus zoveel mogelijk acties ondernemen om dingen te verkopen die gemaakt zijn door vrijwilligers, om het maximale uit de opbrengst te kunnen halen.


Het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting: Vasculitis Stichting en het inzamelen van geld ten behoeve van de Vasculitis Stichting en  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling? 

Door het organiseren van acties, de verkoop van artikelen in de webshop. Deze werkzaamheden gaan het hele jaar door. Deze werkzaamheden dragen bij aan de doelstelling omdat ze geld opbrengen en dat draagt dan weer bij aan onze doelstelling. 

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

 Inkomsten worden gegenereerd door acties , activiteiten via social media en via verkopen in de webshop.

 Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? 

 De verkregen inkomsten worden gedoneerd aan stichting Vasculitus. 

Een gedeelte van de inkomsten wordt als werk kapitaal aangehouden via onze bankrekening.

Beloningsbeleid Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling):

Er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers, er zijn geen werknemers, er is geen beloning voor het bestuur.

 Activiteitenverslag 2020

 In 2020  zijn er al een aantal acties opgezet, waar ook opbrengsten uit zijn gekomen. Dit zijn de acties geweest: Verloting van een deken in de maanden januari en februari 2020 € 65,00 verloting boodschappentas in de maand juli 2020 € 30,00, Quiz 26 juli 2020 € 31,00, verkoop kalebassen  Najaar 2020 € 113,00


Aankomend jaar, 2021, is nog helemaal onzeker gezien de corona.
Wel zullen er net als vorig jaar, 2020, verschillende acties op touw worden gezet om toch bekendheid te krijgen. De gedachte is om zoveel mogelijk bekendheid creëren, om op die manier aandacht aan de webshop en acties te vragen.
En worden er verkopen via social media, webshop gedaan en in opdracht kan er iets gemaakt worden waarvoor een donatie wordt gevraagd. Zodra de corona onder controle is, en het weer veilig is om op markten te staan, zal er een afvaardiging van vrijwilligers weer markten staan.


Balans 2020

 

Activa

 

Werkkapitaal

  

€ 102,12

Donaties

  

€ 245,00

Acties

  

€ 255,00

Opdrachten

  

€ 124,50

Verkoop

  

€ 149,00

    
    
   

€ 875,62

    
    

Donatie Vasculitis st.

  

€ 300,00

    

Werkkapitaal 2021

  

€ 106,29

    
    
 

Passiva

 

Kosten Mollie

  

€ 1,40

Bankkosten

  

€ 109,43

Reclame en drukwerk

  

€ 39,37

Inkoop materialen

  

€ 61,49

Verzendkosten

  

€ 7,64

Donatie Vasculitis st.

  

€ 250,00

    
   

€ 469,33